Arengukava 2021-2023

MISSIOON

Oleme lasteaed, kus iga laps tunneb ennast turvaliselt, lasteaed toetab perekonda, kus õpitegevus on kodulooline ja kasvatusteaduste seisukohalt uuesuunaline.

Missiooni täitmiseks:

 • loome lastele arengut soodustava kasvukeskkonna, tagame turvatunde ja eduelamused;
 • soodustame lapse kasvamist aktiivseks, vastutus- ja otsustusvõimeliseks, teiste suhtes avatuks ja teisi arvestavaks koostöövalmis inimeseks;
 • toetame lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;
 • toetame ja nõustame vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel;
 • oleme partneriks kodule lapsele parima arengukeskkonna loomisel.

VISIOON

Moto: Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks (O. Wilde).

 • Lasteaed Pääsupesa on lasteaed:

Kuhu laps tahab tulla, sest ta:

 • tunneb end siin hästi ja turvaliselt;
 • saab aktiivselt ja loovalt tegutseda, mängida, õppida ja tegevust valida;
 • saab õppida eesti keelt — eesti keelest erineva kodukeelega laps;

Kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, sest ta:

 • tunneb, et tema laps on lasteaeda oodatud ja ta on õpetaja jaoks tähtis;
 • teab, et siin arvestatakse tema arvamuste, soovide ja kasvatuspõhimõtetega;
 • on kindel, et lasteaed on turvaline ja seal loodud keskkond võimaldab lapsevõimetekohast arengut.

Kus õpetaja tahab töötada, sest ta:

 • armastab lapsi ja austab nende isikupära;
 • suudab olla lapsevanemale hea partner ja nõuandja;
 • teab, et lasteaias on hea mikrokliima, mis loob head võimalused loominguliseks tööksja professionaalsuse tõstmiseks.

VÄÄRTUSED LASTEAIAS

Haridus tähendab mitte ainult oskuste ja teadmiste andmist, vaid ka isiksuse väärtushoiakute
kujundamist. Väärtuskasvatuse nurgakivi pannakse lasteaias.

Koostöö:

 • töötame koos;
 • ühised üritused;
 • sõprussidemed;
 • ühine idee ja eesmärk;
 • hoolimine.

Kohusetunne:

 • olen innustunud oma tööst;
 • olen töökas,
 • olen täpne;
 • võtan vastutuse.

Sõbralikkus:

 • suhtun teistesse nii, nagu ootan suhtumist endasse;
 • toetan oma kaaslasi;
 • olen abivalmis.

Paindlikkus:

 • olen loov, tegutsen vastavalt olukorrale;
 • olen vastutulelik ja kompromissialdis.

Ausus:

 • minu kriitika on aus ja lahendusi pakkuv,
 • olen avameelne.