Kinnitatud hoolekogu otsusega Protokoll Nr 1 27.11.2019 a.pr1

SILLAMÄE LASTEAED PÄÄSUPESA KODUKORD

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Sillamäe Lasteaed Pääsupesa lasteaia kodukord (edaspidi kodukord) lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, Sillamäe Lasteaed Pääsupesa  põhimäärusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav direktori kabinetis.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 1. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

2.1.Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 06.30 – 18.30

2.2. Lapsevanem toob lapse lasteaeda hiljemalt hommikusöögi ajaks (8.30), sest sel kellaajal antakse sööklasse antud päeva sööjate arv. Lapsevanem lahkub hommikul rühmast pärast lapse üleandmist õpetajale. Lapsevanemal on õigus viibida rühmas ainult eelnevalt õpetajaga kokku lepituna ja harjutamise perioodil.

2.3. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine aktiivsetel õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel. Vastavad ajad on kättesaadavad rühmade õpetajatelt, infostendidelt ja lasteaia kodulehelt.

2.4. Lapse võtame vastu vahetult vanemalt ja anname üle vahetult vanemale. Õpetaja saab lapse eest vastutada ainult siis, kui ta teab, et laps on tema hoolde antud. Lapsele järele tulles annab lapsevanem oma lahkumisest õpetajale teada.

2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale. Vanematega kokku leppimata ei tohi töötaja last võõrale üle anda.

2.6. Lasteaia rühma töötaja võib anda lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud. Kui lasteaia hinnangul rikub vanem oma otsustega lapse heaolu ning seab ohtu lapse turvalisuse, siis vajadusel teavitatakse sellest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, äärmuslikel juhtudel ka politseid.

2.7. Lapsele järele tulnud õed-vennad ootavad last väljaspool rühma selleks ettenähtud kohas.

2.8. Õpetaja ei anna last üle ebakaines (alkoholi- ja narkojoobes jms) olekus isikule.

2.9. Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 10 minutit enne rühma sulgemist, et oleks aega õpetajaga info vahetamiseks ja lapsel aega riietumiseks.

2.10. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on ta kohustatud sellest teavitama rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil +372 397 5468 või +372 39 71 979 või mobiilil +372 53 31 11 79. Teatamiseks võib kasutada kokkuleppel rühma töötajaga rühma töötaja isiklikule telefonile helistamist.

2.11. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel pool tundi. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja kohaliku omavalitsuse lastekaitse töötajat lasteaeda jäetud lapsest  ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.12. Lapsevanem teavitab lasteaeda lapse puudumisest või haigestumisest hiljemalt kell 8.30-ks, helistades lasteaia kontakttelefonile +372 397 5468 või +372 39 71 979 või mobiilil +372 53 31 11 79, et lasteaed saaks teavitada  puuduvast lapsest sööklasse/rühma.

 1. LAPSE ARENGU TOETAMINE

3.1. Lasteaia kui pere toetaja eesmärgiks on toetada lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsusega arvestamist.

3.2. Õppetegevused algavad hommikul kell 9.00. Igapäevased õppe- ja kasvatustegevused kavandatakse lasteaia õppekava ja rühma tegevuskava järgides nädalaplaanist lähtuvalt, mis on tutvumiseks üleval rühma stendil, et anda lapsevanemale võimalus last ka kodus temaatiliste tegevustega toetatada.

3.3. Soovitav on, et koolieelik käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.

 1. LAPSE TERVISE JA HEAOLU TAGAMINE

4.1. Lasteaeda tuleb terve laps! Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteaed ei ole haige lapse hoiukoht – ka köha ja nohu on haigused, mis kanduvad lapselt lapsele ja vajavad ravi.

4.2. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt. suhkruhaigele, astmaatikule) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema kirjaliku taotluse alusel ja vanema vastutusel.

4.3. Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (nt allergia), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonna ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

4.4. Lapsevanem informeerib rühmaõpetajat kui laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu (nt voodi märgamine, higistab palju, tundlikud kõrvad jms.).

4.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktori asetäitjat.

4.6.Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni antakse lapsele esmast abi.

4.7. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on lapsevanemal kohustus teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

4.8. Direktor teavitab lapsevanemaid lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

4.9. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, vahetuspesu).

4.10. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid (mille jalga panemise ja äravõtmisega saab laps ise hakkama), et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

4.11. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Sõrmikuid kasutab laps juhul, kui ta oskab neid iseseisvalt kätte panna.

4.12. Segaduste vältimiseks soovitame lapse riided ja jalanõud märgistada lapse nimega, eriti oluline on see kinnaste, sukkpükste, jalanõude puhul, mis kipuvad sarnased olema.

4.13. Liikumistunniks vajalikud spordiriided (t-särk ja lühikesed püksid) asuvad eraldi riidest kotis, mille peal on lapse nimi.

4.14. Lapsel on kapis või korvis mõistlikus koguses vahetusriideid juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Lapse kapi korrasoleku eest vastutab lapsevanem.

4.15. Lasteaias viibivad kõik lapsed 1-2 korda päevas õues. Laste õuesviibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist, mida hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel www.ilmateenistus.ee avaldatud igatunniste ilmavaatluste andmete alusel.

4.16. Rühmas toimuva peo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt 10-15 minutit enne peo algust, et lapsele riided selga aidata ja soengut sättida.

4.17. Lasteaia pidudel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ise ning seisab hea selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid. Mobiiltelefonid lülitame peo ajaks hääletuks!

 1. TURVALISUSE TAGAMINE

5.1. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones õueala piiratud aiaga.

5.2. Igal momendil perega ühenduse saamiseks, kui laps viibib lasteaias,  on vajalikud pere kontaktandmed. Kontaktandmete muutumisega (telefoninumbrit või meiliaadressi) teavitage sellest koheselt ka lasteaeda.

5.3. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.

5.4. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu- õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

5.5. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning on vastavad kõikidele ohutusnõuetele ja kontrollitud tootjale ettenähtud  juhendite kohaselt.

5.6. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda ohtlikke, militaarse iseloomuga ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. Lasteaeda on keelatud tuua mobiiltelefone ja/või teisi nutiseadmeid.

5.7. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

5.8. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

5.9. Lasteaia territooriumil laste ohutuse huvides ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel ega tõukeratastel. Samuti ei sõideta rula, rulluiskude, tõukerataste tasakaaluliikuriga jms.

5.10. Lasteaia värava ette ei tohi parkida autosid, et tagada vajadusel sissepääs operatiivautodele ja lasteaeda teenindavatele autodele

5.11. Lasteaia mööbel on lastele eakohane, turvaline ning paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks

5.12 Lasteaia ruumides ei tohi kasvatada mürgiseid toataimi

5.13. Lasteasutuse siseruumides on keelatud kasutada lahtist tuld.

5.14. Lasteasutuse ruumidesse ja territooriumile on keelatud tulla lemmikloomadega, väljaarvatud juhtudel kui see on kavandatud õppetegevusena.

5.15. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudes

5.16. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega siseruumidesse või eemalduda, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õueal.

5.17. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse koheselt, teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit

5.18. Lasteaed lähtub oma igapäevases töös „ Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikast ja väärtustest.

5.19. Lasteasutuse töötajad lähtuvad oma töös järgmistest väärtustest; sallivus, austus, julgus, hoolivus. Lasteaed teeb koostööd vanematega, et ennetada vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi

5.20. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse töötajate ja juhtkonna poolt järgmiselt:

 • Igapäevaste kergemate konfliktide ja arusaamatuste lahendamist juhib lasteaiarümas õpetaja. Lähtutakse põhimõttest: kohene märkamine ja kiire sekkumine. Õpetaja lepib lapsevanemaga kokku, millisel viisil reageeritakse lapse võimalikule sobimatule käitumisele ning millal ja kuidas selle kohta omavahel teavet vahetatakse.
 • Olukordades, kus teised lapsed rühmas või õpetaja tunnevad ennast ohustatult, on õpetajal kohustus teatada neist juhtumitest direktorile, kes annab edasised juhised tegutsemiseks ning kaasab vajadusel erialaspetsialiste
 • Kui on tegemist püsivate käitumisprobleemidga, siis on vajalik võrgustikutöö ning direktor kaasab juhtumi lahendamisse erialaspetsialiste
 • Koostöö lasteaia ja lapse pere vahel on väga tähtis ja tugineb vastastikusel lugupidaval suhtlemisel, kus probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps.
 • Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes ning kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi lastevanemate ümarlaua ja lasteaia hoolekogu. Turvalisuse tagamiseks korraldatakse ümarlaudu ja arutelusid.
 • Lapse arengu ja käitumisega seotud probleemide korral on lapsevanem kohustatud tegema koostööd lasteaiaga, et tagada lapsele vajalik abi ning teistele rühma lastele ja õpetajatele turvaline arengu- ja töökeskkond.

5.21. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja.

5.22. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, kõrgendatud hääletooni kasutamine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või teda asendava töötaja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine. Vastavalt juhtumi eripärale pöördutakse sotsiaalametniku, lastekaitse spetsialisti või politsei poole.

5.23. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel, sealhulgas selle kasutamisel ja edastamisel, järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

5.24. Lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad ei aruta facebooki jt sotsiaalmeedia gruppides teemasid, mis puudutavad rühma töötajate, laste või perede eraelulisi ja/või delikaatseid isikuandmeid.

5.25 Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat vägivalla- ja/või väärkohtlemise-, hooletusse jätmise (sh äärmuslikud ja ühekülgsed toitumisviisid) tunnusmärkidest lapsel.

5.26. Lapse nime ja fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel, stendidel ja sotsiaalmeedias (nt. rühma ja/või lasteaia Facebooki konto) lepitakse rühma töötaja ja vanemaga kokku õppeaasta alguses (kirjalikult). Lapsevanem võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku andmiseks loetakse ühe lapsevanema otsust.

 1. KOOSTÖÖ PEREGA

6.1. Lasteaed rõõmustab alati hea koostöö üle lapsevanematega, mis kindlustab lapsele kergema kohanemise ning turvatunde kujunemise lasteaias.

6.2.Vajalikku infot saab lapsevanem lasteaia personalilt, stendilt ja kodulehelt —

http://paasupesalasteaed.eu/

6.3. Lapse tehtud tööd on alati välja pandud. Palume lapsevanemal seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui ema ja isa tema tegevuse vastu huvi tunnevad. Pange oma last tähele, võtke tema jaoks aega, jälgige lapse edusamme!

6.4. Lapsevanem pöördub arusaamatuse lahendamiseks esmalt õpetaja poole, seejärel vajaduse korral direktori poole.

6.5. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes. Lasteaia elu saab lapsevanem mõjutada lasteaia hoolekogu kaudu.

6.6. Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele, mille aeg lepitakse enne õpetajatega kokku.

6.7. Lapsevanemad osalevad aktiivselt lapse rühmakoosolekutel, mida korraldatakse vanemate informeerimiseks.

6.8. Lapsevanemad on alati oodatud osalema rahulolu-uuringutes. Samuti ootab lasteaed vanemate ettepanekuid ja abi, et muuta lasteaiaelu sisukamaks ning paremaks.

6.9. Lapsevanem teeb koostööd pedagoogidega kasvatusküsimustes (kokkuleppimine ühistes kasvatuspõhimõtetes,-väärtustes, reeglites).

6.10. Lapsevanem tasub toidukulu- ja osalustasu arve alusel hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks linnavalitsuse pangakontole.

6.11. Koostöö lasteaia ja lapse pere vahel tugineb vastastikusel lugupidaval suhtlemisel, kus probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes ning kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi lastevanemate ümarlaua ja lasteaia hoolekogu. Turvalisuse tagamiseks korraldatakse ümarlaudu ja arutelusid.

Tehke oma ettepanekud, märkused ja tänusõnad õpetajale teatavaks.

 1. LÕPPSÄTTED

7.1. Kodukorra kinnitab lasteaia hoolekogu, kuulates ära lasteaia pedagoogilise nõukogu arvamuse.

7.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja Sillamäe Linnavalitsuse esindajad.