Erivajadustega laste arengu toetamise põhimõtted ja korraldus Sillamäe Lasteaias Pääsupesa on loodud tugisüsteem hariduslike erivajadustega (HEV) laste märkamiseks. Erivajadustega laps on laps, kes vajab oma arengus abi seoses mitmesuguste häiretega tema vaimses või füüsilises arengus, või seoses kultuuriliste või keeleprobleemidega.

Erivajadustega lapsed on:

 • Teisest kultuurist pärit laps — lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga perest lapse ema keelt ja kultuuri.
 • Allergilised lapsed — allergilistele lastele on koostatud eri menüü.
 • Andekad lapsed — lasteaias on loodud võimalused laste talentide arendamiseks. Lapsed osalevad joonistusvõistlustel, loov- ja laulukonkurssidel.
 • Logopeedilist abi vajavad lapsed — lasteaias kõige kõnepuuetega laste kõnet korrigeerib logopeed. Laste arengu toetamiseks tugisüsteem
 • Arenguliste erivajadustega laste jaoks on lasteaias avatud sobitusrühmad. Erivajadusega lapsele luuakse arengutingimused sobitusrühmas koos teiste lastega.
 • Tasandusrühma ja sobitusrühma võetakse erivajadusega lapsi vastu läbi nõustamiskomisjoni.
 • Erivajadustega lapse jaoks tehakse lasteasutuses spetsiaalsed muudatused arengukeskkonnas, õppekavas, päevakavas, toitlustamises (mängu- ja õppematerjalid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jne) ning rühma õppekavas.
 • Erivajadustega lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteaia direktor.
 • Õppeaasta algul koostab rühma õpetaja koostöös teiste pedagoogide, logopeedi ja lapsevanematega lapse individuaalse arengu kava. Õppeaasta lõpus tehakse kokkuvõte individuaalse kava täitmise kohta.
 • 6-7-aastase lapse toetamise jätkamiseks koolis võtab lasteaed ühendust kooli ja lapse tulevase õpetajaga.
 • Lasteaed abistab muukeelset last ja tema perekonda tutvumisel eesti keele ja kultuuriga, samuti oma keele ja kultuuri omandamisel.
 • Lastele ja lapsevanematele on kättesaadav nõustamine lasteaia direktori, logopeedi, tervishoiutöötaja ja pedagoogide poolt.
 • Vajadusel toimub lapse ja lapsevanemate suunamine nõutsamiskomisjoni (SA Innove IdaVirumaa Rajaleidja keskus). SA Innove Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse kontaktid: Infotelefon 735 0700 Aadress: Keskväljak 4, 41531 Jõhvi (kaubanduskeskus Tsentraal, III korrus) Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: E–N 9.00–17.00, R 9.00–15.00

Logopeediline töö

 • Õppeaasta algul- septembris, kontrollib logopeed kõikide lasteaias olevate laste kõnet ja fikseerib tulemusi
 • Logopeed määrab abi vajavate lastega töötamise järjekorra ja koostab lapsele logopeedilise abi plaani.
 • Logopeedi tunnid toimuvad nii individuaal- kui ka grupitundidena.
 • Logopeed teeb koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega.
 • Tutvustab lastega tehtavat logopeedilist tööd konsultatsiooni ajal

Logopeedi korrektsioonitöö eesmärgid

 • Kõnepuuete ennetamine, varajane avastamine ja vajaduse korral harjutusravi
 • Kõnepuude korrektsioon
 • Häälikuseade
 • Peenmotoorika arendamine
 • Tajude, mälu ja tähelepanu treening
 • Eeltöö lugema-ja kirjutama õppimiseks