RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL
Ave Ojasalu – Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse eripedagoog On saabumas kevad ja üsna paljudes kodudes vaetakse lapse kooli minemise küsimusi. Koolitee alustamine on lapsele suur muutus ja on eriti oluline, et lapsed oleksid kooliküpsed.
KOOLI ÕIGEL AJAL Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne
käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Enamik seitsmeaastastest on kooliküpsed. Kui
lapsega tegelevad täiskasvanud (lapsevanemad, õpetajad) on märganud, et lapsele tekitab
raskusi näiteks tähtede ja numbrite õppimine, puudub huvi õpitegevusteks või on raskusi
enesekontrolli ja käitumisega, võib tekkida mitmeid küsimusi. Kas laps on ikka kooliküps?
Kas ta saab koolis hakkama? On see lapse eripära? Need on õigustatud küsimused ning siis
võib pöörduda koolivalmiduse hindamiseks Ida-Virumaa Rajaleidja keskusesse.
Kui vanemad ja õpetajad on ühte meelt ning leiavad, et kooli on veel vara minna, siis tuleb
kindlasti pöörduda Rajaleidja keskusesse nõustamiskomisjoni poole koolipikenduse
saamiseks.
KOOLI HILJEM EHK KOOLIPIKENDUS
Kui laps pole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib
nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.
Sotsiaalministri määruse „Koolikohustuse edasilükkamise taotluse esitamise ja rahuldamise
kord“ alusel saab vanem (eestkostja) nõustamiskomisjonile esitada avalduse/taotluse alates
jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise
edasilükkamise kohta peab nõustamiskomisjon tegema hiljemalt 31. augustiks ning teavitama
sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning vanemat (eestkostjat).
Tasub eraldi märkida, et koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid sel
juhul, kui lapsevanem (eestkostja) tagab lapse alushariduse omandamise lasteaias kuni
kooliminekuni.
Enne koolipikenduse soovituse andmist kaalutakse võimalust, et laps alustab kooliteed, kuid
talle rakendatakse koheselt vajalikud tugimeetmed ja/või sobiv õppekava.
KOOLI NOOREMALT Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on koolikohustuslikust east nooremal lapsel
võimalus alustada põhihariduse omandamist elukohajärgses koolis, kui nõustamiskomisjon
või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust. Lapsevanem teavitab valla- või
linnavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab
valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib
elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.
Siinkohal on vajalik rõhutada, et eriti oluline dokument kooli minekul on lapse
koolivalmiduskaart, mis koostatakse lasteaias igale kooliks valmistuvale lapsele.
Lasteaiaõpetajad on märkinud kaarti lapse tugevad ja arendamist vajavad küljed ning andnud
ka konkreetselt sõnastatud hinnangu lapse kooliküpsuse kohta. Kui kooli hakkab minema
koolikohustuslikust east noorem laps, siis on tema jaoks ka kindlasti vajalik koostada
koolivalmiduskaart, kus kajastub hinnang kooliküpsuse kohta. Kui lasteaias on hinnatud laps
kooliküpseks, siis vastava infoga koolivalmiduskaardil võetakse laps kooli vastu. Aeg-ajalt
tekib koolis näiteks ettevalmistusrühmas probleeme lastega, keda lasteaias on hinnatud
kooliküpseteks, kuid pedagoogide hinnangul mitte. Selliste erimeelsuste korral on soovitav
suunata lapsevanem Rajaleidja keskusesse lapse koolivalmiduse hindamiseks. Samuti peavad
Rajaleidja keskusesse pöörduma kõik lapsed, kes pole lasteaias käinud ning keda soovitakse
nooremalt kooli panna.
Lisame nõustamiskomisjoni jaoks vajalike dokumentide loetelu:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
koopia;
2) lapsevanema (eestkostja) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) koolieelses lasteasutuses käiva lapse koolivalmiduskaart (või individuaalse arengu
jälgimise kaart);
4) perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku
erivajaduse täpsustamiseks;
5) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.
SA Innove Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse kontaktid:
Infotelefon 735 0700
Aadress: Keskväljak 4, 41531 Jõhvi (kaubanduskeskus Tsentraal, III korrus)
Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: E–N 9.00–17.00, R 9.00–15.00 Kokkuleppel on nõustamine võimalik ka muudel aegadel